Vejle Cykel Motion
E-mail: *
Adgangskode: *

Vedtægter


Klubbens navn og hjemsted

§ 1.
Klubbens navn er Vejle Cykel Motion (VCM).

§ 2.
Klubbens hjemsted er Vejle kommune. Vejle Cykel Motion er en selvstændig klub under Dansk Cykel Unions motionssektion.


Klubbens formål

§ 3. stk. 1.
Klubbens formål er at udbrede interessen for motionscykling i Vejle området. Dette gøres bl.a. ved fællestræning, - ture, - deltagelse i motionscykelløb i ind og udland samt afholdelse af motionscykelløb.

stk. 2.

Vejle Cykel Motion støtter ungdomsarbejdet for cykelsporten i Vejle ved et årligt beløb på indtil kr. 20.000. Beløbet tildeles i forhold til antal medlemmer under 18 år i de to søsterklubber Vejle Cykel Klub og Mountainbike Club Vejle og kan maksimalt udgøre kr. 500 pr. medlem under 18 år. Forslag til årets tilskud opgøres årligt af bestyrelsen på grundlag af modtaget medlemsoversigt fra de to klubber pr. 1.januar og udbetales i marts måned for det pågældende kalenderår. Generalforsamlingen beslutter årets samlede støttebeløb til søsterklubbernes ungdomsarbejde. Første støtteudbetaling besluttes på generalforsamlingen i februar 2016 for kalenderåret 2016.

Herudover kan der årligt ydes ekstraordinære bidrag/støtte til såvel de to søstercykelklubber som andre klubber, foreninger eller fonde, til støtte for et særligt arbejde, træningslejre eller projekter omkring ungdomsarbejde i Vejle. De ekstraordinære bidrag kan samlet maksimalt udgøre kr. 10.000 årligt og tildeling af bidrag/støtte besluttes af bestyrelsen.


Medlemmer

§ 4. stk. 1.
Som medlemmer kan optages personer over 14 år.

stk. 2.
Klubben og dens medlemmer kan ikke gøres ansvarlig for skade på andre medlemmers materiel opstået under træning eller deltagelse i løb.

stk. 3.
Alle medlemmer forpligter sig til, ved deres indmeldelse i klubben, at køre hensynsfuldt såvel over for klubbens medlemmer, som andre trafikanter. Uforsvarlig kørsel kan medføre udelukkelse fra træning og deltagelse i løb under klubbens regi.

stk. 4.
Klubbens medlemmer er forpligtede til at holde deres cykler i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

stk. 5.
Medlemmer er forpligtede til at køre med godkendt hjelm, både under fælles træning og ved deltagelse i løb.

stk. 6.
Påmonteret tristyr og andre styrforlængere er ikke tilladt, hverken under fælles træning eller ved deltagelse i løb. Undtaget herfra er dog deltagelse i enkeltstarter.

§ 5.
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmer ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.


Kontingent

§ 6. stk. 1.
Kontigent fastsættes på den årlige generalforsamling og dækker kalenderåret.

stk. 2.
Medlemmer der ikke betaler kontingent inden for den fastsatte tidsfrist slettes.


Generalforsamling

§ 7. stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

stk. 2.
Kun medlemmer af VCM har adgang til at overvære generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen beslutter andet.

§ 8. stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i Vejle kommune.

stk. 2.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, når der er sendt skriftlig indkaldelse til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen. E-mail betragtes som skriftlig indkaldelse.

stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Dato for generalforsamling vil forinden være opslået på klubbens hjemmeside.

stk. 4.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontigent og støtte til søsterklubber jf. §3 stk. 2.
 6. Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år)
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for et år)
 8. Valg af 2 revisorer (vælges for et år)
 9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for et år)
 10. Valg til Udvalg
 11. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9. stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen om dette. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

stk. 2.
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 10. stk. 1.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivls-spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor for foreningen.

stk. 2.
Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller en af de stemme-berettigede bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

stk. 3.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter.

stk. 4.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Blanke stemmer medregnes ikke.
 
stk. 5.
Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

stk. 6.
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

stk. 7.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningen i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.


Bestyrelse

§ 11. stk. 1.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. På den ordinære generalforsamling er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Generalforsamling vælger 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges for et år.

stk. 2.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med henholdsvis formand, sekretær og kasserer.

stk. 3
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde.

stk. 5.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

stk. 6.
Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte det antal udvalg, den skønner nødvendigt i forbindelse med den daglige drift og afholdelse af arrangementer i klubbens regi.

Stk. 7.
Bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for udvalgene
Såfremt der på bestyrelsesmøde skal drøftes forhold, der vedrører de nedsatte udvalg skal udvalget høres, dette kan ske ved at:
 • Udvalgsformanden deltager under bestyrelsens behandling af punktet eller
 • Udvalget anmodes om en redegørelse omkring punktet, evt. ledsaget af udvalgets indstilling til beslutning”
§ 12.
Klubben tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


Regnskab og budget

§ 13. stk. 1.
Klubbens regnskabsperiode er kalenderåret 01.01-31.12.

stk. 2.

Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen budget til godkendelse for kommende regnskabsår.

stk. 3.
Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 1. februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssig som kritisk, inden den ordinære generalforsamlings afholdelse.


Nedlæggelse af klubben

§ 14. stk. 1.
Klubben kan nedlægges, hvis dette vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære. For at et forslag om nedlæggelse af klubben kan vedtages, kræves ¾ flertal af de fremmødte stemmer.

stk. 2.
Ved klubbens eventuelle nedlæggelse skal den besluttede generalforsamling tage stilling til anvendelsen af klubbens eventuelle midler og aktiver.

§ 15. stk. 1.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af fremmødte stemmer på den ordinære generalforsamling. Disse skal dog mindst udgøre halvdelen af klubbens samlede antal medlemmer.

stk. 2.
Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antal fremmødte, er for forslaget.
 
Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2014.

 
Bliv medlem
Kan du lide at cykle, dyrke motion og godt kammeratskab? Så bliv medlem af Vejle Cykel Motion for kun 400,-kr. pr. år.
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Vejle Cykel Motion | Skovvang 30 | 7100 Vejle | Tlf.: +4540308479